واگرایی و تمایز فلسفه ی نظری تاریخ و فلسفه ی علم تاریخ
61 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » بهار 1384 - شماره 42 (13 صفحه - از 35 تا 47)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش‏های فلسفی تاریخ با توجه به کاربرد متفاوت واژه‏ی تاریخ، به دو شاخه‏ی متفاوت معرفتی (معرفت درجه اوّل و درجه دوم) تقسیم می‏شود. معرفت درجه اوّل فلسفه‏ی نظری یا جوهری تاریخ، و معرفت درجه‏ی دوم فلسفه‏ی تحلیلی یا انتقادی یا فلسفه‏ی علم تاریخ است. مقاله‏ی حاضر درصدد بررسی تمایز موضوعی، روش‏شناسی و غایت‏شناسی این دو شاخه‏ی فلسفه‏ی تاریخ است. خلط و آمیختن احکام و گزاره‏های این دو معرفتِ متمایز، باعث عدم تمییز موضوع، روش و غایت آن دو خواهد شد. در پایان تعدادی از پژوهش‏های فلسفه‏ی تاریخ به لحاظ ساختار شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار می‏گیرد. واژه‏های کلیدی: تاریخ، علم تاریخ، فلسفه‏ی تاریخ، فلسفه‏ی نظری یا جوهری تاریخ، فلسفه‏ی علم یا تحلیلی تاریخ.